INDEX     PŘIPRAVOVANÉ SEMINÁŘE       KRÁTKODOBÉ KURZY     SPECIALIZAČNÍ STUDIUM

 

ENERGETICKÝ INSTITUT

Měšická 830, 250 65 Bašť (Praha – východ), tel: 724 550 035, fax: 233 551 867, IČO: 71572325, DIČ: CZ7812010426

www.energeticky.institut.sweb.cz, e-mail: energeticky.institut@seznam.cz

ve spolupráci

s ČESKOU INSPEKCÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

si Vás dovoluje pozvat na jednodenní seminář

 

OHLAŠOVACÍ POVINNOSTI V OBLASTI ODPADŮ ZA ROK 2011

Vedení a ohlašování evidencí odpadů

který se bude konat

dne 19. ledna 2012 v konferenčním sálu Kulturního centra Vltavská, Bubenská 1, Praha 7

(Spojení – Metro C, Tram 1,3,8,14,25, stanice Vltavská, autem přímo u magistrály z centra směr Holešovice)

 

Seminář je určen všem pracovníkům firem a organizací, kteří mají za úkol vypořádat se s povinnostmi spojenými s nakládáním s odpady, vedením evidence odpadů a plněním ohlašovací povinnosti. Na semináři budou podrobně komentovány postupy a pravidla pro vedení jednotlivých evidencí a jejich ohlašování dle aktuálního znění zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a příslušných prováděcích předpisů. Na základě zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování, je při ohlašování za rok 2011 již pro všechny ohlašovatele povinné ohlašování prostřednictvím ISPOP (Integrovaného systému plnění ohlašovací povinnosti), čímž dochází k zásadním změnám ve způsobu zpracování a podání jednotlivých hlášení. Tradičně velký prostor bude věnován dotazům účastníků a odpovědím na ně včetně individuálních konzultací. 

Program:

08.30       Prezence účastníků

 

09.00       Příslušná legislativa a termíny pro plnění ohlašovací povinnosti

 

Povinnosti a postupy subjektů při vedení a ohlašování evidence odpadů

 

Evidence a ohlašování autovraků, elektroodpadů, PCB a kalů

 

                Evidence a ohlašování zařízení na využívání a odstraňování odpadů

 

Evidence a ohlašování sběrných dvorů a skladů odpadu

 

Evidence  a ohlašování přepravců odpadů

 

                Evidence a ohlašování přepravy nebezpečných odpadů na území ČR

 

                Plnění ohlašovací povinnosti prostřednictvím ISPOP

 

13.30       Diskuse, individuální konzultace, závěr semináře

 

Lektoři:  Ing. Špalková, Ing. Hamerník  – Česká inspekce životního prostředí

Závaznou přihlášku prosím zašlete do 18. ledna 2012 na výše uvedenou adresu nebo e-mailem. Účastnický poplatek je 1.750,- Kč bez DPH (2.100,- Kč s DPH). V ceně je zahrnuto občerstvení v ceně 50,- Kč. Platbu poukažte na účet: ČSOB, a.s., číslo účtu: 165297033/0300, variabilní symbol: 14001, konst. symbol: 0308, IČO: 71572325, DIČ: CZ7812010426. Organizační garant: Václav Žáček, tel: 724 550 035, e-mail: energeticky.institut@seznam.cz

ENERGETICKÝ INSTITUT – Měšická 830, 250 65 Bašť (Praha – východ)

Závazná přihláška – Seminář „Ohlašovací povinnosti v oblasti odpadů za rok 2011“

Přihlašuji se na jednodenní seminář, který se koná dne 19. ledna 2012 v konferenčním sálu Kulturního centra Vltavská, Bubenská 1, Praha 7

 

Jméno účastníka:………………………………………………………………………………………………….………...

 

Název a adresa zaměstnavatele:……………………………………………………………………………………….........

 

…………………………………………………. PSČ:……..………………………Tel:………………………………….

 

E-mail:…………………………………………. IČO:…………..…………………DIČ:…………………………………

 

Platba 2.100,- Kč (1.750,- + 20% DPH) zaplacena z účtu č.:………………………………………. dne:….……………

 

 

Podpis účastníka:………………………….. Razítko a podpis zaměstnavatele:………………………..…………………